توضیحات محصول

چند نکته :    – استدلال در حقیقت دلیل و پاسخی است که در جواب کلمه چرا؟ می آید (یعنی دلیل آوردن برای کارها یا گفته ها)

– استدلال و آوردن دلیل، عالی ترین فعالیت ذهن بشر است.

– انسان خواه ناخواه، بدون آموزش رسمی می تواند از همان کودکی برای همه فعالیت های خود، به تناسب اطلاعات خود، دلیل و استدلال داشته باشد.

– قدرت استدلال، یک توانایی فطری است که می تواند مسیر تکاملی خود را طی کند و انسان برای کارهای خود، استدلال های قوی تر و پیچیده تر ارایه کند.

– هر استدلال حداقل از دو قضیه تشکیل شده است که به هر کدام مقدمه گفته می شود و این دو مقدمه با رعایت شرایطی به قضیه دیگر منجر می شود که به آن «نتیجه استدلال» گفته می شود.

استدلال:

مقدمه اول   مجید یکی از انسان هایی است که خدا آفریده است

مقدمه دوم   سعادت دنیا و آخرت هر انسانی به علم و ایمان او بستگی دارد

 نتیجه         پس سعادت دنیا و آخرت مجید به علم و ایمان او بستگی دارد

 – انسان خواسته یا ناخواسته در هر حالت و شرایطی استدلال می کند، اما اگر عواملی بر این عملکرد فطری و طبیعی تأثیر بگذارند ممکن است در فرایند استدلال دچار اشتباه شود، که با شناخت دقیق ماهیت استدلال می توان هم از اشتباه جلوگیری کرد و هم به بهره برداری سریع و درست تر و آسان تر دست یافت.

منظور از ماده استدلال:          – به هر کدام از مصالح و مواد تشکیل دهنده استدلال، ماده آن استدلال گویند.

                                        – محتوای هر کدام از مقدمات استدلال مواد آن استدلال گفته می شود

 منظور از صورت استدلال:     – به شکل ظاهری استدلال، صورت استدلال گویند.

                                        – شکل و چگونگی قرار گرفتن جملات (مقدمات) کنار یکدیگر را صورت استدلال گویند.

مثلاً در استدلال: مقدمه اول: فارابی انسان است  مقدمه دوم: هر انسانی می تواند خوش بخت شود  نتیجه: پس فارابی می تواند خوش بخت شود اینکه فارابی انسان است و یا اینکه هر انسانی می تواند خوشبخت شود یا نه، جزء ماده استدلال است اما شکل ظاهری و ترکیب جملات در هم برای گرفتن نتیجه صورت استدلال گفته می شود.

  جایگاه قضیه در استدلال : – استدلال از ترکیب قانون مند چند قضیه ساخته می شود

– قضیه همان تصدیق یا حکم و یا قضاوت است.

– قضایا از نظر ترکیب با هم تفاوت دارند اما هنگامی که در قالب استدلال قرار می گیرند از شکل و ضوابط خاص پیروی می کنند.

– برای این که بدانیم چه جملاتی می توانند در استدلال کاربرد داشته باشند  ، ابتدا اقسام جمله را مورد بررسی قرار می دهیم :

– از عالم خارج خبر نمی دهد

– تمایلات و خواسته ی ما را بیان می کنند

– تقریباً همه جملات سوالی- استفهام- امر و نهی و… انشایی هستند

– دربارۀ عالم خارج خبر می دهند.

– یک حکم یا قضاوت را می رسانند.

– همان تصدیق هستند که در آن چیزی به چیز دیگر نسبت داده می شود.

– این نوع جملات هستند که به عنوان ماده در استدلال کاربرد دارند.

– قابل صدق و کذب هستند- یعنی می توان راست یا دروغ بودن آن را مشخص کرد.

قضیه

حملی

شرطی

شخصیه

– موضوع یک مفهوم است یعنی
موضوع یا اسم خاص علم (خاص) است یا با این و آن، به آن اشاره شده باشد

محصوره

قضیه محصوره چهارحالت دارد

موجبه کلیه   ßهر
شیعه ای مسلمان هست

موجبه جزئیه ßبعضی شیعیان دوازده امامی هستند

سالبه کلیه    ßهیچ
شیعه ای مسیحی نیست

سالبه جزئیه ß بعضی شیعیان دوازده امامی نیستند

متصل

منفصل

– محمول به موضوع نسبت داده
می شود به شرط وقوع نسبتی دیگر.

– نشانه آن، اگر و هر گاه
در اول قضیه است.

حقیقیه ßیا این یا آن و لاغیر ß عدد یا زوج است یا
فرد


مانعه الجمع
ß یا این یا آن یا هیچ کدام ß میز یا چوبی است یا فلزی

مانع الرفع ß یا این یا آن یا
هر دو
ßمعلم دینی امسال یا کلاس اول درس می دهد یا کلاس دوم

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.