توضیحات محصول

سه تفاوت سیارات درونی و بیرونی منظومه خورشیدی را بیان كنید ؟
                                    سیارات بیرونی                  سیارات درونی
مدار و گردش
                   دورتر از خورشید               نزدیك به خورشید
جنس و تركیب                   گازهای مختلف                  سطوح سنگی و جامد
قمر                                تعداد قمرها زیاد                 تعداد قمرها کم

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.