توضیحات محصول

1- با …… می توان الگوریتم را به دستورالعمل های قابل فهم برای ماشین  تبدیل كرد. Basic

2- دستورات كنترلی به چند دسته تقسیم میشوند؟ دستورات شرطی – دستورات حلقه

3- قابلیت ها و دستورات كلی زبان برنامه نویسی كدامند؟
1- نگهداری و آدرس دهی انواع داده ها 2- عملیات روی داده ها 3- توابع 4- دستورات ورودی و خروجی 5- دستورات كنترلی

4- انواع داده  در ویژوال بیسیك كدامند؟1- عددی صحیح – عددی اعشاری 3- رشته ای 4- تاریخ 5- بولین

5- داده ی عددی صحیح كه می توان بر روی آن محاسبات ریاضی و منطقی انجام داد. Long – integer-

6- داده ی عددی اعشاری كه می توان بر روی آن محاسبات ریاضی و منطقی انجام داد. Single

7- تركیب از حروف ، علائم یا ارقام كه بین دو علامت (” “) قرار می گیرد.string   

8- برای استفاده از انواع داده ها، باید آن ها را به یك …………. نسبت دهیم. متغیر

9- نامی برای محلی از حافظه ی رایانه است كه داده در آن قرار می گیرد. متغیر

10- جهت استفاده از داده عددی بین 32768- تا 32767 از …….. استفاده می شود.integer

11- برای اعداد صحیح خارج از محدوده integer   از ………… استفاده میشود.long

12- داده ای كه می تواند دارای ارزش درست یا نادرست باشد. بولین

13- داده ای كه نشان دهنده تاریخ یا زمان است.  date

14- داده ی date بین  كدام علامت قرار می گیرد. #  #

15- در نام گذاری متغیر ها كدام مورد مجاز است؟ تركیب دحروف – اعداد و «_»

16- در نام گذاری متغیر ها كدام مورد مجاز نیست؟ فاصله – عدد و «_» در ابتدا – كلمات رزرو شده

17- برای تعریف متغیرها از دستور …………….. استفاده میشود.Dim

18- بین نام متغیر و نوع متغیر از ………… استفاده میشود. as

19- نوع متغیر متناسب با نوع…………..كه در آن قرار می گیرد ، تعیین میشود. داده

20- برای مقدار دهی به یك متغیر از دستور …………….استفاده می كنیم. جایگزینی

21- اگر متغیری در برنامه تعریف نشده باشد، برنامه بطور پیش فرض نوع آن را ……. در نظر میگیرد. variant

22- از این نوع داده در مواردی استفاده میشود كه از یك محل حافظه، برای ذخیره چندین نوع داده استفاده شود. variant

23- كلماتی كه در دستور زبان بیسیك تعریف شده هستند. Reserved word 

24- دستور جایگزینی dim k as single  كدام است؟ K=3.14

25- برای انجام عملیات مختلف بر روی داده ها از ………….. استفاده میشود. عملگرها

26- جهت نشان دادن باقیمانده تقسیم از چه عملگری استفاده میشود mod

27- عملگرها به چند نوع تقسیم میشوند.8

28- جهت الحاق رشته ها از ………….. استفاده میشود. (+ و &)

29- اولویت انجام عملیات محاسباتی كدام است؟ 1- عبارت داخل پرانتز ها 2- توان رسانی 3- ضرب و تقسیم 4- تقسیم با خارج قسمت صحیح 5- تعیین باقسیمانده تقسیم 6- جمع و تفریق)

30- به برنامه های از پیش نوشته شده ای می گویند كه برنامه نویس از آن ها در برنامه خود استفاده میكند. توابع

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.