توضیحات محصول

فلسۀ سوم دبیرستان – پرسش و پاسخ و الگوریتم آموزشی

1- ریشه یونانی لفظ فلسفه چیست؟ و معنای آن چه می باشد؟ فیلوسوفیا – دوستدار دانایی

2- عقیدۀ سوفیست ها را دربارۀ حقیقت و واقعیت توضیح دهید؟
این گروه ادراک انسان را مقیاس حقیقت و واقعیت می گرفتند، ایشان می گفتند هر کس هر چه خودش بفهمد همان حقیقت و واقعیت است و برای حقیقت و واقعیت، ارزش و اعتباری جدا از ادراک آدمی قائل نبودند.

3- چرا سقراط مایل نبود او را سوفیست بخوانند؟ به علت تواضع و فروتنی یا شاید بخاطر همردیف نشدن با سوفیستها

4- سوفیست ها در استدلالهای خود از چه فنی استفاده می کردند؟ مغالطه

5- لقب فیلوسوف را نخستین بار چه کسی به خود داد؟ فیثاغورث

6- مفهوم لقب سوفیست در اصل چه بود و بعدها چه مفهومی به خود گرفت؟
در آغاز به معنی دانشمند بود، بعدها به معنی مغالطه کار رایج شد.

7- کلمۀ فیلوسوف که در اصل به معنی دوستدار دانایی بود رفته رفته به مفهوم …… ارتقاء پیدا کرد و کلمۀ فلسفه مرادف با …… شد. دانشمند – دانش

8- سؤال از (فلسفۀ برخی امور) چه وقت در ذهن انسان ایجاد می شود؟ هر گاه با اموری روبرو شوند که بر خلاف انتظار و عادت آنهاست و یا از عواملی که سبب پیدایش آن امور اطلاع درستی نداشته باشند.

9- توضیح دهید کلمه فلسفه در اصطلاح مردم به چه معناست؟ مقصود چرایی حادثه ها و توضیح و تبیین عقلانی آنهاست.

10- چرا اندیشمندان و همچنین مردم امروز، به سراغ بحث های فلسفی می روند؟
انسان پیوسته می کوشد تا با بهره جویی از عقل خود به راز و رمز امور دست یابد. وقتی او در مقابل حوادث جهان دچار حیرت می شود برای زدودن حیرت و فهم حقایق امور به سوی فلسفه میرود.

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.