توضیحات محصول

1. درهریك  از موارد زیر كدام قواعد  تركیب رعایت نشده است؟
الف) قرن زلزله ی مهیب ترین . قواعد هم نشینی
ب) گوسفندان در باغ درخت می كارند. قواعد معنایی
ج) در تابستان گذشته به چه كاری مشغول بودید ؟ – فردا امتحان داریم . قواعد كاربردی

2. چرا واج های / چ و /ش /  نمی توانند بدون فاصله در كنار هم قرار گیرند؟ قواعد واجی رعایت نشده است .

3. در تركیب « سیر و گرسنه » معنای واژه ی «سیر» را با توجه  به چه رابطه ای درمی یابیم؟ تضاد

4. هریك از واژه های مشخص شده در بیت های زیر نمونه ای یرای كدام یك از وضعیت های چهارگانه ی ناشی از گذر زمان هستند؟
الف) بی وفا نگار من ، می كند به كار من / خنده های زیر لب ، عشوه های پنهانی= باهمان معنای قدیم به حیات خود ادامه می دهد.
ب)  ای تهیدست رفته در بازار / ترسمت پُر نیاوری دستار = متروك یا حذف شده است.
ج) در عهد تو ای نگار دل بند / بس عهد كه بشكنند و سوگند
= بااز دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید به دوران بعد منتقل شده است .«تحول معنایی »

5.  علامت اختصاری « نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی » را بنویسید . نداجا

6. در هریك از عبارت های زیر از كدان نقش زبان استفاده شده است؟
الف) وقتی در خلوت و تنهایی با خود سخن می گوییم .حدیث نفس
ب) وقتی در چارچوب مفاهیم عام و انتراعی در باره ی جهان می اندیشیم و به احكام علمی دست می یابیم .محمل اندیشه

7. بیت « سخن منظوم » است یا « شعر منظوم »؟چرا؟ « گفتم این شرط آدمیت نیست / مرغ تسبیح گوی و من خاموش»
= شعر منظوم  زیرا از آرایه های ادبی استفاده شده است .

8. الگوهای هجایی واژه ی « خواهشمند » را بنویسید.
= صامت + مصوت   ، صامت + مصوت + صامت  ، صامت + مصوت + صامت + صامت
ب) نگارش (5نمره)

9. كدام یك از اسناد زیر غیرتجاری است؟ الف) برات ب) سهام  ج) سفته  د) صلح= گزینه ی د

10. برای ضمانت كدام یك از اسناد عادی معمولاًمبلغی پول به عنوان « وجه التزام » تعیین می كنند؟ قول نامه یا تعهدنامه

11. به ثبت خلاصه ی مذاكرات یك گروه در شركت های خصوصی چه گفته می شود؟ صورت جلسه

12. تمامی اسناد باید حداقل در چند نسخه تنظیم شوند؟دو نسخه

13. در سال های اخیر كدام نوع از منابع ، بیش از همه بر روند تحقیقات تأثیر گذاشته است؟ منابع رایانه ای

14. شیوه ی تنظیم مجموعه ی فهرست مقالات فارسی به كوشش ایرج افشار برچه احساسی است؟ موضوعی

15. نرم افزاری كه بزرگ ترین بانك مطالب نشریات كشور را در اختیار دارد چه نامیده می شود؟ نمایه

16. چه عاملی نوشته ی را هنری كرده است؟ « ابر می گرید و می خندد از آن گریه چمن »
= كاربرد آرایه های ادبی مانند تشخیص ، تضاد یا كاربرد شیوه ی بلاغی

17. « زندگی نامه » گونه ای از نوشته های ………….. است. تشریحی

18. ویرایش كنید.
الف) چگونه می توان به درستی گزارشات رسیده اطمینان داشت؟گزارشات = گزارش ها
ب) دانشجویانی كه شامل گذراندن واحد پایان نامه می شوند ، برای انجام طرح خود از استادان راهنما كمك می گیرند.
= شامل = مشمول    ، انجام = اجرا

19. دو مورد از ویژگی های « دایره المعارف فارسی » را بنویسید . دقت علمی ، انتخاب واژگان فارسی ، ابتكار و نوجویی .

20. بیت را بازگردانی كنید .« كرد فرامش ره و رفتار خویش / ماند غرامت زده از كار خویش »
= راه و رفتار خود را فراموش كرد . از كار خود غرامت زده ماند.

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.