توضیحات محصول

 10- قید :قید نیز یکی از نقش های وابسته است که انواع مهم آن عبارتند از :

قید وابسته به فعل : ظرف را کاملا ازآب ﭘر کرد.

قید وابسته به صفت : باغ بسیار بزرگ

قید وابسته به مسند:  باغ بسیار بزرگ است.
قید وابسته به قید دیگر : احمد بسیار تند می دود.

قید وابسته به جمله : متاسفانه هوا امروز مساعد نیست.

11- منادا : اگر کسی را صدا بزنیم و یا مورد خطاب قرار بدهیم شخص مورد خطاب را منادا و نقش آن را منادایی می گوییم .    حسن  بیا.    ای خدا.
انواع کلمه : علاوه بر نقش کلماتی که مورد بررسی قرار گرفت کلمه را در دستور زبان از دیدگاه نوع کلمه یا خصوصیات دائمی آن نیز مورد مطالعه قرار می دهیم.
 از این دیدگاه کلمه در زبان فارسی به هفت نوع تقسیم می شود :
 1- فعل 2- اسم 3- صفت 4- ضمیر 5- قید 6- حرف 7- شبه جمله   
1- فعل : فعل معمولا در آخر جمله می آید و بر خلاف کلمه های دیگر صرف می شود.
ویژگی های فعل :

 1. از نظر مفهوم : فعل یکی از مفهوم های ذیل را بیان می کند .

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.