توضیحات محصول

عمر جغرافيا با عمر انسان برابر است.  وقتی که انسان در زمين ظاهر شد و برای راهيابی به بخش های مجاور، از رودها عبور کرد، يا زمينی را برای زيست انتخاب کرد، يا بخشی را برای کشت از ديگر بخش ها مجزّا ساخت، علم جغرافيا به وجود آمد.

تعريف علم جغرافيا: جغرافيا علم بررسی رابطه متقابل انسان و محيط به منظور بهبود زندگی بشر است.

آغاز تاريخ دانش جغرافيا را حدوداً به پانصد سال قبل از ميلاد و به سرزمين يونان باستان نسبت می دهند، به گونه ای که عده ای واضع اصطلاح جغرافيا را اراتوستن دانشمند يونانی  )سده سوم پيش ازميلاد( می دانند. وی جغرافيا را علم مطالعه زمين به عنوان جايگاه انسان تعريف کرده است. در توسعه دانش جغرافيا تمدن های چين، يونان، روم، ايران، هند و تمدن اسلامی نقش بسزايی داشته اند.

در شکل گيری و گسترش دانش جغرافيا توسط مسلمانان …… گسترش اسلام در جهان و توسعه مناسبات مسلمانان با ساير کشورها و سرزمين های مختلف تا پايان سده پانزدهم ميلادی نقش اساسی و تعيين کننده داشته است.

شاخص مهم جغرافيای اسلامی در آن زمان، گردآوری و تنظيم اطلاعات عمومی و جغرافيايی از سرزمين ها و مردمان ساکن آنها بود.

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.