توضیحات محصول

1) ناحیه چیست؟ محدودهی جغرافیایی كه در آن میان خصوصیات طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی تجانس یا هماهنگی و وحدت نسبی وجود

دارد.

2 ( در تعاریف ناحیه چه نكاتی وجود دارد؟ وحدت و همگونی نسبی در یك ناحیه متفاوت بودن یك ناحیه با ناحیه مجاور –

3 ( عامل تمایز واحدهای جغرافیایی چیست؟ تفاوت مكانها و پدیدههای موجود در آن

4 ( تقسیمبندی واحدهای جغرافیایی به چه منظور صورت میگیرد؟ شناخت بهتر و آسانتر و علمیتر كردن مطالعات و تحقیقات دربارهی مكانها

5 ( جغرافیدانان برای تعیین حدود یك ناحیه چه اقدامی انجام میدهد؟ یك یا چند معیار را در نظر گرفته و سپس با توجه به این معیارها، حدود یا

مرزهای ناحیه را روی نقشه ترسیم میكند.

6 ( معیارهای ناحیهبندی كدامند؟ طبیعی انسانی –

7 ( مهمترین معیارهای طبیعی ناحیهبندی كدامند؟ توپوگرافی آب و هوا خاك پوشش گیاهی – – –

8 ( مهمترین معیارهای انسانی ناحیهبندی كدامند؟ مذهب زبان نوع فعالیت اقتصادی – –

9 ( ناحیهبندی چگونه كاری است و بر چه اساسی صورت میگیرد؟ كاری جغرافیایی كه بر اساس طرز فكر یك جغرافیدان و شیوه ی كار او

صورت میگیرد.

10 ( عامل مؤثر در انتخاب معیار برای تعیین حدود یك ناحیه چیست؟ فكر و ذهن جغرافیدان

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

    شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.

    نظری بدهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *