توضیحات محصول

1) ناحیه چیست؟ محدودهی جغرافیایی كه در آن میان خصوصیات طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی تجانس یا هماهنگی و وحدت نسبی وجود

دارد.

2 ( در تعاریف ناحیه چه نكاتی وجود دارد؟ وحدت و همگونی نسبی در یك ناحیه متفاوت بودن یك ناحیه با ناحیه مجاور –

3 ( عامل تمایز واحدهای جغرافیایی چیست؟ تفاوت مكانها و پدیدههای موجود در آن

4 ( تقسیمبندی واحدهای جغرافیایی به چه منظور صورت میگیرد؟ شناخت بهتر و آسانتر و علمیتر كردن مطالعات و تحقیقات دربارهی مكانها

5 ( جغرافیدانان برای تعیین حدود یك ناحیه چه اقدامی انجام میدهد؟ یك یا چند معیار را در نظر گرفته و سپس با توجه به این معیارها، حدود یا

مرزهای ناحیه را روی نقشه ترسیم میكند.

6 ( معیارهای ناحیهبندی كدامند؟ طبیعی انسانی –

7 ( مهمترین معیارهای طبیعی ناحیهبندی كدامند؟ توپوگرافی آب و هوا خاك پوشش گیاهی – – –

8 ( مهمترین معیارهای انسانی ناحیهبندی كدامند؟ مذهب زبان نوع فعالیت اقتصادی – –

9 ( ناحیهبندی چگونه كاری است و بر چه اساسی صورت میگیرد؟ كاری جغرافیایی كه بر اساس طرز فكر یك جغرافیدان و شیوه ی كار او

صورت میگیرد.

10 ( عامل مؤثر در انتخاب معیار برای تعیین حدود یك ناحیه چیست؟ فكر و ذهن جغرافیدان

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.