توضیحات محصول

1- روش مطالعه تاریخ مشاهدۀ غیر مستقیم است که به آن تجربه عقلی می گویند.

2- تجربه های تاریخی بر خلاف علوم تجربی غیر قابل تکرار هستند.

3- نتایج مطالعات تاریخی افراد مختلف درباره یک موضوع کاملاً یکسان نیست و قضاوت ها هم ممکن است با هم متفاوت باشند.

4- منابع کسب اطلاعات از گذشته عبارتند از: مکتوبات، منقولات، محسوسات و معقولات.

5- مکتوبات هر نوشته را گویند اعم از کتاب، روزنامه، مجله، سفرنامه، کتیبه، سند، نامه و مانند آنها.

6- منقولات شامل هر نوع گفتاری است که از گذشته حکایت می کند مانند افسانه ها، داستانها، خاطرات به ویژه اسطوره ها.

7- معمولاً منقولات با گذشت زمان به صورت مکتوبات در می آیند.

8- محسوسات شامل هر نوع آثاری است که از گذشته به جا مانده است مانند بناها، ابزارها و نقش ها.

9- محسوسات، برای مطالعه گذشته های دورتر زندگی انسان اهمیت دارد.

10- هر نوع استنباطی که انسان از طریق استدلال یا تخیل برای درک گذشته یا تکمیل و تصحیح اطلاعات خود درباره گذشته انجام دهد را معقولات می گویند.

Invalid taxonomy name. Please correct it from the form editor

دیدگاه‌ها

شما باید وارد شوید برای ارسال یک بررسی.