? در عکس کدوم زن ، مادر بچه ست ؟

کدام زن مادر بچه است؟
‼️ سوال امتحان کودکستانی در آمریکا که افراد بزرگسال به سختی تونستن حلش کنن! ?
? جوابت رو انتخاب کن و پاسخ رو ببین ?

.

.

.

? پاسخ معمای مادر و بچه ؟!

زن A مادر بچه هست ، بچه برای گرفتن احساس حمایت همیشه رو به روی مادر خود مینشیند !!

1 2